iსკოლა
ვებინარები

ზოგადი უნარები (სომხური)

ზოგადი უნარები (სომხური)

ზოგადი უნარები- მათემატიკა

თერეზა ჩივჩიან

02 - 07 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

ზოგადი უნარები- ლოგიკა

თერეზა ჩივჩიან

30 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

მათემატიკა- პრაქტიკული სავარჯიშოები

თერეზა ჩივჩიან

25 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

ლოგიკის პრაქტიკული სავარჯიშოები

თერეზა ჩივჩიან

23 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

მათემატიკა- მონაცემთა ანალიზი

თერეზა ჩივჩიან

18 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

ტექსტის სინთეზი ( შედარებები / მსგავსება / განსხვავება)

თერეზა ჩივჩიან

16 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

მათემატიკა- მონაცემთა ანალიზი

თერეზა ჩივჩიან

11 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

ტექსტის ანალიზი

თერეზა ჩივჩიან

09 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

მათემატიკა, დიაგრამები, ფორმულები

თერეზა ჩივჩიან

04 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

ზოგადი უნარები (სომხური)

წაკითხული ტექსტის გააზრება

თერეზა ჩივჩიან

02 - 06 - 2020 15:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი