iსკოლა
ვებინარები

მათემატიკა

მათემატიკა

კვადრატული ფუნქცია. კვადრატული განტოლება და უტოლობა. ვიეტის თეორემა

ევგენი გუგულაშვილი

21 - 05 - 2020 17:00 - 18:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

ფუნქციები და მათი თვისებები

ევგენი გუგულაშვილი

22 - 05 - 2020 12:00 - 13:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

დამოკიდებულება მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებსა და კუთხეებს შორის

ევგენი გუგულაშვილი

25 - 05 - 2020 01:00 - 17:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

კოსინუსების და სინუსების თეორემა. სამკუთხედის ამოხსნა

ევგენი გუგულაშვილი

26 - 05 - 2020 16:00 - 16:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

ირაციონალური განტოლება და უტოლობა

ზაზა ჯღარკავა

28 - 05 - 2020 17:00 - 18:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

მოდულის შემცველი განტოლება და უტოლობა

ზაზა ჯღარკავა

29 - 05 - 2020 12:00 - 13:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

ფიგურათა ფართობები (სამკუთხედის,პარალელოგრამის რომბის, მართკუთხედის,ტრაპეციის, ნებისმიერი ოთხკუთხედის}- 1 ნაწილი

ევგენი გუგულაშვილი

01 - 06 - 2020 16:00 - 17:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

ფიგურათა ფართობები (სამკუთხედის,პარალელოგრამის რომბის, მართკუთხედის,ტრაპეციის, ნებისმიერი ოთხკუთხედის}- 2 ნაწილი

ევგენი გუგულაშვილი

02 - 06 - 2020 16:00 - 17:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

განტოლებათა და უტოლობათა სისტემები

ზაზა ჯღარკავა

04 - 06 - 2020 17:00 - 18:30
იხილეთ ჩანაწერი

მათემატიკა

უტოლობათა ამოხსნის ინტერვალთა მეთოდი. რაციონალური უტოლობა

ზაზა ჯღარკავა

05 - 06 - 2020 12:00 - 13:30
იხილეთ ჩანაწერი