iსკოლა
ვებინარები

3. Scratch - გადმოწერა და ინსტალაცია

ავტორი:
რეიტინგი:

მოკლე აღწერა: პირველი ნაბიჯები: 3.1. Scratch-ის ონლაინ და ოფლაინ ვერსიები; 3.2. როგორ დავრეგისტრირდეთ skratch-ში და რა საჭიროა დარეგისტრირება; 3.3. პირველი ნაბიჯები, ინტერფეისის მოკლე აღწერა; 3.4. სცენა (stage) და სცენის ატრიბუტები (Sprite, Stage); 3.5. გამოსახულების (sprite-ბის და Stage-ების) ბანკი; 3.6. სხვადასხვა განყოფილების დანიშნულება (Code, Costumes, Sound).