ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები
ტექნოლოგია და ინჟინერია
ხელოვნება
ჯანდაცვა და სპორტი
სამხედრო საქმე და თავდაცვა
აგრარული მეცნიერებები

1969