საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

ქ.თბილისი თაბუკაშვილი ქ. N5, კრწანისის ქ. N58
info@heritagesites.ge
+(995 32) 2180599
heritagesites.ge
სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2008 წელს შეიქმნა საქართველოში არსებული მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების ბაზაზე და წარმოადგენს მათ ერთობლიობასა და სამართალმემკვიდრეს. იგი უფლებამოსილია შეიმუშაოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისა და სრულყოფისათვის მეცნიერულად დასაბუთებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული რეკომენდაციები. სააგენტო თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით დადგენილ ფარგლებში.

ელ. წიგნები

სტატიები

ვიდეოები