+
შეფასების სტანდარტიზირებული ინსტრუმენტი
ავტორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
მომწოდებელი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
თემა: სტანდარტები
პროფესიული, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიზანია თითოეული მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა და მისი პროგრესის შეფასება. მასწავლებელთა შეფასების სრულიად ახალი სისტემის დანერგვა, მასწავლებლის სრულყოფილი შეფასების მიზნით შეიქმნა მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემით გათვალისწინებული სავალდებულო და დამატებითი საქმიანობების შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტები.

იხილეთ აგრეთვე

×