+
მექანიკური რხევების თეორია და ვიბრაციული მანქანები
ავტორი: ჰ.წულაია; ნ.წულაია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
განხილულია რხევების ის ძირითადი სახეები, რომლებიც გხვდება მექანიკურ რხევით სისტემებში ერთი და ორი თავისუფლების ხარისხით, ასევე განაწილებული პარამეტრებით. მოყვანილია წრფივი და არაწრფივი მექანიკური რხევითი სისტემების მახასიათებელი პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდები. მოცემულია ისეთი ვიბრაციული მანქანების გაანგარიშებისა და დაგეგმარების საფუძვლები, რომლებიც გამოიყენება მრეწველობისა და ტექნიკის მრავალ დარგში. გარკვეული ტიპის ვიბრაციული მანქანების საექსპლუატაციო პარამეტრების მისაღებად მოცემულია ანგარიშის საინჟინრო მეთოდები. განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისათვის, რომლებსაც შეხება აქვთ ვიბრაციული სისტემების გაანგარიშებასა და დაპროექტებასთან.

იხილეთ აგრეთვე

×