+
აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი
ავტორი: აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი
მომწოდებელი: სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველო
თემა: სტანდარტები
სკოლამდელი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი განსაზღვრავს თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა ფლობდეს აღმზრდელ-პედაგოგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სააღმზრდელო-პედაგოგიური საქმიანობის დაგეგმვის, წარმართვის და შეფასებისთვის.

იხილეთ აგრეთვე

×