+
კულტურულ მცენარეთა სელექცია და მეთესლეობა
ავტორი: ცოტნე სამადაშვილი;გიორგი კაპატაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
სახელმძღვანელოში განხილულია ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურების სელექცია-მეთესლეობის ზოგიერთი საკითხები და კერძო სელექციის ძირითადი მიმართულებები. სელექციური მუშაობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით (პოლიპლოიდია, ჰეტეროზისი, მუტაციური ცვალებადობა, ჰიბრიდიზაცია) დამუშავებულია მაღალმოსავლიანი და მაღალხარისხიანი პროდუქციის, დაავადებებისადმი გამძლე, ცვალებად ბუნებრივ-კლიმატური პირობებისადმი გამძლე ჯიშების მიღების შესაძლებლობები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია სასოფლო-სამეურნეო უმაღლესი სასწავლებლების აგრონომიული სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის, ასევე გლეხურ და ფერმერულ მეურნეობებში მომუშავე სპეციალისტებისათვის. სახელმძღვანელოში- ც. სამადაშვილის მიერ დაწერილია ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურების ზოგადი სელექცია, ბოსტნეული კულტურების კერძო მეთესლეობა, ბოსტნეული კულტურების თესლის და ხეხილოვანი კულტურების სანერგე მასალის კონტროლი. გ. კაპატაძის მიერ დაწერილია - შესავალი, სელექცია როგორც მეცნიერება და მისი განვითარება საქართველოში, ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურების კერძო სელექცია.

იხილეთ აგრეთვე

×