+
ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურების სელექცია-მეთესლეობის და ჯიშთმცოდნეობის პრაქტიკუმი
ავტორი: გიორგი კაპატაძე;ცოტნე სამადაშვილი;ხათუნა დობორჯგინიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
სახელმძღვანელოში განხილლულია ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურების ჯიშების ყოველმხრივი შესწავლის გზები და მეთოდები, ასევე ბოსტნეული და ხეხილოვანი კულტურების მეთესლეობის და სანერგე მეურნეობის ორგანიზაციის საკითხები. სახელმძღვანელო განკუთვნილია სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის აგრონომიული სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის. ასევე კვლევითი ინსტიტუტების მეცნიერ-მუშაკებისა და ჯიშთაგამოცდაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის. სახელმძღვანელოს საშუალებით შესაძლებელია ბოსტნეულისა და ხეხილოვანი კულტურების ადგილობრივი და უცხოური ჯიშების სრულყოფილად შესწავლა. სახელმძღვანელოში გამოყენებული დიაგრამებისა და ცხრილებისათვის დიდ მადლობას ვუხდით ნ.ვავილოვის სახელობის რუსეთის მემცენარეობის სამეცნიეროკვლევით ინსტიტუტისა და ნიკიტინის ბოტანიკური ბაღის მეცნიერ მუშაკებს. აღნიშნული სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე პირველად ქვეყნდება. მკითხველთა შენიშვნები და წინადადებები გათვალისწინებული იქნება შემდგომ გამოცემაში.

იხილეთ აგრეთვე

×