+
სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია და გარემოს დაცვა
ავტორი: თხელიძე, ლიპარტელიანი,მუმლაძე, ხომასურიძე,დანელია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
სახელმძღვანელოს შესწავლა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგროეკოლოგიისა და აგროტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებს, აგროეკოლოგიისა და აგროქიმია –ნიადაგმცოდნეობის სპეციალობის მაგისტრანტებს, აგრეთვე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ სპეციალისტებს საშუალებას მისცემს აითვისონ მინერალური და ორგანული სასუქებით და მათში შემავალი მინარევებით, მეცხოველეობის ფერმების ანარჩენებით, პესტიციდებით, ჰორმონებით, ზრდის სტიმულატორებით, მძიმე ლითონებით და რადიონუკლიდებით ეკოსისტემის დაბინძურების საფუძვლები, შეიმუშაონ მისი თავიდან აცილების ღონისძიებათა სისტემა და უზრუნველყონ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება.

იხილეთ აგრეთვე

×