+
სოფლის მეურნეობის საფუძვლები
ავტორი: ზაირა ტყებუჩავა, ცოტნე სამადაშვილი, გივი ცაგურიშვილი, ალექსანდრე გათენაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
სახელმძღვანელოში განხილულია ნიადაგთმცოდნეობის, აგროქიმიის საფუძვლები. მიწათნოქმედების ძირითადი საკითხებიდან განხილულია სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, თესლბრუნვების შემოღება, დაპროექტება ათვისება და მისი მნიშვნელობა მოსავლიანობის გაზრდაში. გაანალიზებულია ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. სახნავი მიწების რაციონალური გამოყენების, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებისა და ეკლოლოგიურათ სუფთა პროდუქციის მიღების ღონისძიებები. სახელმძრვანელო გათვალისწინებულია ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული, საინჟინრო და აგრონომიული სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრების და დოქტორანტებისათვის. წიგნი საინტერესოა სოფლის მეურნეობაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის და კერძო ფერმერებისდათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×