+
დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები - თანაცხოვრება კულტურულად მრავალფეროვან დემოკრატიულ საზოგადოებაში
ავტორი: სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
მომწოდებელი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
თემა: სასწავლო
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებული, დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ჩარჩოს პირველ კომპონენტს. იგი შეიცავს მნიშვნელოვან მასალას, რომელსაც საჭიროა გაეცნონ განათლების პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირები და დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლების, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და ინტერკულტურული განათლების სფეროში მოღვაწე პირები. დოკუმენტში მოცემულია კომპეტენციების ახალი კონცეპტუალური მოდელი, რომელთა დაუფლება საჭიროა დემოკრატიის კულტურაში ეფექტური მონაწილეობისათვის და კულტურულად მრავალფეროვან დემოკრატიულ საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის. მასში დეტალურად არის აღწერილი კომპეტენციათა მოდელი და ასევე, ის მეთოდები, რომლებიც აღნიშნული მოდელის განვითარებისას იქნა გამოყენებული. იგი გვაწვდის დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა სფეროში განათლებისათვის საჭირო სასწავლო პროგრამებისა და სწავლებისა და შეფასების მეთოდების შემუშავების მყარ კონცეპტუალურ საფუძველს.მისი გამოყენება საშუალებას მისცემს განათლების სისტემებს, ეფექტურად აღიჭურვონ ყველა იმ საშუალებით,

იხილეთ აგრეთვე

×