+
პედაგოგიკა
ავტორი: გულნაზ ხუხუა;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სტანდარტები
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წინამდებარე სახელმძღვანელო შედგენილია პედაგოგიკის კურსის პროგრამის მიხედვით. მასში განხილულია სკოლაში სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ორგანიზაციის მეთოდოლოგიური და თეორიული საკითხები, ყოველმხრივ ჰარმონიულად განვითარებული სრულფასოვანი პიროვნების ფორმირებასთან დაკავშირებული პედაგოგიური პროცესები, სისტემები და კომპონენტები, მასწავლებლის პროფესიული მომზადების, სკოლის მართვისა და ხელმძღვანელობის ასპექტები. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტების, პედაგოგებისა და მშობელთათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×