+
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი - ნაწილი I
ავტორი: შალვა ქურდაძე; გიორგი ქურდაძე; ნინო ხუნაშვილი; ზურაბ ჭყონია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომში განმარტებულია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის ის ნორმები, რომლებიც აწესრიგებენ სააღსრულებო მოქმედებათა შესრულების საერთო პირობებს, სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირთა სამართლებრივ მდგომარეობას, იძულებითი აღსრულების ღონისძიებათა გამოყენების საფუძვლებს და თავისებურებებს.

იხილეთ აგრეთვე

×