+
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (მეორე გამოცემა)
ავტორი: ჯემალ კანკაძე; ჯონი შანიძე; თამარ ქამხაძე; იასონ ამანათაშვილი; გოდერძი ტაბატაძე; ზურაბ ბალიაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ფირმის ორგანიზაციისა და მართვის საკითხები, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფირმების ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალობის კურსდამთავებულმა. სასწავლო დისციპლინა მიზნად ისახავს დაეხმაროს ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტის) მიმართულების საბაკალავრო სწავლების სტუდენტებს, მიიღონ სათანადო ცოდნა ფირმის ორგანიზების, სამეწარმეო ფირმების სივრცობრივი და დროში მოწყობის, ორგანიზაციის და მართვის საფუძვლების შესახებ. დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, ბიზნესის სფეროში მომუშავე პირთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ასევე გამოადგება მეწარმეებს, ფირმის ხელმძღვანელებსა და იმ პერსონალს, რომლებმაც ახლა დაიწყეს ბიზნესი. ავტორები მადლიერებით მიიღებენ და გაითვალისწინებენ სამართლიან შენიშვნებს.

იხილეთ აგრეთვე

×