+
ნარკვევები ქართულ-ბალტიური ურთიერთობის ისტორიიდან-essays from the history of georgian-baltic relations
ავტორი: ნიკო ჯავახიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:

ქართულ-ევროპული ურთიერთობების ისტორიის შესწავლა ჩვენი ისტორიოგრა ფი ის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ამ აქტუალური პრობლემის კვლევას სა კ მაოდ დიდი ხნის ტრადიცია გააჩნია

საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. მისი ცალკეული ასპექტების შე სა ხებ

შექმ ნი ლია მრავალი მნიშვნელოვანი სტატია და მონოგრაფია, რომელთა მხო ლოდ

ჩამოთვლაც კი შორს წაგვიყვანდა.

იხილეთ აგრეთვე

×