+
საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა
ავტორი: როზეტა ასათიანი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:

წარმოგიდგენთ საუნივერსიტეტო სწავლებისათვის საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკის პირველ სახელმძღვანელოს საქართველოში. იგი მოიცავს საკითხთა ფართო წრეს. მეცნიერების შედარებით ამ ახალი დარგის მთავარი მიზანია საზოგადოებრივი სექტორის როლის წარმოჩენა სოციალურად ორიენტირებული საბაზ რო ეკონომიკის ფუნქციონირებასა და მის სოციალურ საბაზრო ეკო ნომიკად გარდაქმნაში, დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალი ეკონომიკის აქტუალურ პრობლემებს, საზოგადოებრივი სექ ტორის ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, საქართველოს უნივერსიტეტებში მისი სწავლების დანერგვის აუცილებლობას. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სას წავ ლებ ლების ეკონომიკური პროფილის ფაკულტეტების მაღალი კურსების ბაკალავრებისთვის. მისი გამოყენება მიზანშეწონილია აგრეთვე მაგის ტრატურასა და დოქტორანტურაში. წიგნი საინტერესო იქნება აკა დე მი ური პერსონალისთვისაც, ვფიქრობთ, ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს სხვა სპეციალობების სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრი სათვის.

 

იხილეთ აგრეთვე

×