+
საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
ავტორი: ნანა ქავთარაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
წინამდებარე მასალაში მოკლედ და მარტივად არის ჩამოყალიბებული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის შედგენის ძირითადი წესები. განხილულია ერთდონიანი და მრავალდონიანი, კრებსითი და ცალკეული ტომების, ოფიციალური გამოცემების, ელექტრონული რესურსებისა და დოკუმენტების შემადგენელი ნაწილების ანალიტიკური აღწერილობები. მოცემულია სხვადასხვა სახისა და ტიპის დოკუმენტის აღწერილობის ნიმუში (სულ 83) მოკლე განმარტებებით. მასალა შედგენილია ამჟამად მოქმედი საერთაშორისო ბიბლიოგრაფიული ორგანიზაციების მიერ მიღებული სტანდარტების შესაბამისად და განკუთვნილია საჯარო და სასწავლო დაწესებულებების ბიბლიოთეკებისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×