+
ელემენტარული ლოგიკა
ავტორი: თეა ალიბეგაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
საშუალო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
წინამდებარე სახელმძღვანელოში შემოგთავაზებთ თეორიულ მასალას, რომელიც დაგეხმარებათ ლოგიკური ამოცანების ამოხსნისას. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ლოგიკის ბლოკში წარმოდგენილი ამოცანები თვისებრივად განსხვავებულია; ზოგი ამოცანა შესაძლოა მივაკუთვნოთ ეგრეთ წოდებული კომპოზიციური ამოცანების კატეგორიას. მათ ამოსახსნელად მოსახერხებელია პატარა ჩანახატების, თვალსაჩინო ცხრილების, კომპოზიციების გამოყენება. ასეთი ამოცანები ერთგვარი ტესტია იმის საკვლევად, თუ რამდენად აქვს ადამიანს განვითარებული გარემოში ორიენტირების უნარი. ამავე დროს ლოგიკის ბლოკში წარმოდგენილია ამოცანები, რომელთა ამოხსნისასაც, ჩვენი აზრით, სასურველია ლოგიკის მეცნიერების ზოგადი საფუძვლების ცოდნა. სწორედ მათი პოპულარულ, მოწაფისათვის გასაგებ ენაზე წარმოდგენაა ნაცადი წინამდებარე სახელმძღვანელოში.

იხილეთ აგრეთვე

×