+
ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელირება
ავტორი: ნუგზარ კერესელიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
ნაშრომში განხილულია რიგი ამოცანებისა პროფ. თემურ ჩილაჩავას მიერ შემოთავაზებული ინფორმაციული ნაკადების მათემატიკური მოდელებიდან - ინფორმაციული ომის მოდელირების ახალი მიმართულებიდან; განხილულია: ზოგადი წრფივი უწყვეტი მათემატიკური მოდელი, მისი კერძო შემთხვევები; არაწრფივი უწყვეტი; წრფივი დისკრეტული, მისი კერძო შემთხვევები; გამოკვლეულია ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელების მინიმიზაციის, ოპტიმალური მართვის ამოცანები. ნაპოვნია და გამოკვლეულია მათემატიკური მოდელების ზუსტი ანალიზური ამოხსნები; გამოყენებითი პროგრამების პაკეტ Matlab-ის საშუალებით ამოხსნილია რიგი მათემატიკური მოდელები, ჩატარებულია გამოთვლითი ექსპერიმენტი და მიღებულია შედეგების ვიზუალიზაცია.შემოთავაზებულ მათემატიკურ მოდელებს თეორიულ ინტერესთან ერთად გააჩნიათ პრაქტიკული მნიშვნელობაც

იხილეთ აგრეთვე

×