+
მცირე ფერმული მეურნეობისათვის საკვებწარმოების „შეფუთული“ სენაჟის ტექნოლოგიისა და ტექნიკური საშუალებების დამუშავება
ავტორი: მამუკა გაჩეჩილაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში განხილულია სხვადასხვა სახის მწვანე მასებიდან “შეფუთული სენაჟის” დამზადების რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგია და ტექნიკური საშუალებები. დასაბუთებულია მათი ტექნიკური, საექსპლუატაციო და ტექნოლოგიური პარამეტრები. ამ მიზნით მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ჩატარებული თეორიული და ექსპერიმენტული, აგრეთვე ენერგეტიკული და ეკონომიკური კვლევის მასალები, რომლის შედეგად დადგენილია “შეფუთული” სენაჟის დამზადების ტექნოლოგიის ეფექტურობა, მანქანის დამზადების დანახარჯები, თვითღირებულება და ეფექტიანობა. მონოგრაფიაში წარმოდგენილი მასალები და ტექნიკურ საშუალებაზე მიღებული პატენტი გამოგონებაზე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მეცხოველეობის ფერმებში და სოფლის მეურნეობის სხვა დარგების დასაქმებული ფერმერების და სხვა მუშაკების, მეცნიერების, კონსტრუქტორების, აგრარული დარგის მაგისტრების და დოქტორანტების მიერ, რომლებიც მუშაობენ მეცხოველეობის საკვები ბაზის მექანიზაციის და ავტომატიზაციის საკითხებზე.

იხილეთ აგრეთვე

×