+
ეთნოისტორიული ეტიუდები
ავტორი: როლანდ თოფჩიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2005
რეიტინგი:
ეთნოისტორიული ეტიუდების პირველ წიგნში შეტანილია ავტორის მიერ სხვადასხვა სამეცნიერო კრებულებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც საქართველოს ეთნოისტორიას, ეთნიკურ ისტორიას, ეთნოკონფესიურ ვითარებას, ქართულ გვარსახელებსა და სხვა პრობლემებს ეხება. ამ საკითხებზე ავტორს რამდენიმე წიგნი ქვს გამოქვეყნებული. წინამდებარე ეტიუდები აღნიშნულ მონოგრაფიებში ასახული არაა

იხილეთ აგრეთვე

×