+
მათემატიკური მოდელირების კურსი
ავტორი: თამაზ ობგაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
სახელმძღვანელო მიძღვნილია მათემატიკური მოდელირების რთული და პრაქტიკულად მნიშვნელოვანი პრობლემისადმი. ნაშრომში განხილულია სალაპარაკო ენის მათემატიკური მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მკითხველი გაერკვეს თეორემათა ავტომატური დამტკიცების თეორიაში. განხილულია მათემატიკური მოდელირების ტექნიკა ჩვეულებრივი მათემატიკური მოდელების აგებისათვის; განხილულია ეკონომიკისა და მექანიკის ანალიზური და სასრულსხვაობიანი მოდელები; განხილულია სიგნალების ვეiვლეტ-ანალიზის მეთოდები, რაც საშუალებას იძლევა შესწავლილ იქნას სიგნალების შეკუმშვის, გადაცემისა და სინთეზის ამოცანები თანამედროვე დონეზე; თითოეული საკითხის გაშუქებისას, მოყვანილია შესაბამისი მათემატიკური მოდელების აგების ტექნიკა. ყველა თავის ბოლოს მოყვანილია პრაქტიკული სამუშაოს ვარიანტები მაგისტრანტებისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×