+
პითაგორას თეორემა და მისი გამოყენება ნაკვეთი I
ავტორი: გიორგი ყირმელაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
საშუალო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
პითაგორას თეორემა გამოიყენებოდა და გამოიყენება მანძილისა და ფართობის გაზომვაში. ამ თვალსაზრისით მას გამოყენება აქვს მეცნიერების სხვადასხვა სფეროშო, ტექნიკასა და პრაქტიკულ ცხოვრებაში. მისი დახმარებით მტკიცდება მრავალი თეორემა, მოიძებნება განტოლებათა ფესვები და ამოიხსნება ამოცანები როგორც სიბრტყეზე, ისე სივრცეში. ნაშრომში წარმოდგენილი მასალა გათვალისწინებულია საშუალო სკოლის მოსწავლეებისათვის და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×